Tu będzie baner główny

Regualmin

1. Postanowienia ogólne

  1.1 Właścicielem strony jest:
  Drukomania.pl Mateusz Rosa
  ul. Rycerza Blizbora 15A
  80-177 Gdańsk
  NIP: 583-278-18-03
  Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

  1.2 Serwis dostępny jest pod adresem http://www.drukomania.pl

  1.3 Niniejszy regulamin określa:
  a) warunki korzystania z serwisu;
  b) zasady przyjmowania zleceń;
  c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
  d) warunki reklamacji;
  e) warunki przyjmowania plików do druku;
  f) odpowiedzialność administratora;

2. Warunki korzystania z serwisu

  2.1 Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
  2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie.
  2.3 Aby utworzyć konto w systemie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.drukomania.pl.
  2.4 Konto danego klienta w systemie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
  2.5 Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
  2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres info@drukomania.pl.

3. Zamówienia

  3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
  - należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
  - dokonać płatności;
  - przekazać zlecenie do realizacji;
  3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
  Zamówienia w systemie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 14 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 14 w dniu następnym.
  3.3 Warunki realizacji zamówienia
  Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu będą ustalane indywidualnie z klientem.
  3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez administratora danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych administrator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji. Czas realizacji zleceń liczony jest w dniach roboczych.
  3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
  3.6 Towar dostarczony do klienta a nie podjęty, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" (o czym zamawiający zostanie powiadomiony) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
  3.7 Zamówienia:
  - nieopłacone,
  - nieprzekazane do realizacji,
  - odrzucone i nie wznowione
  starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

  4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć listownie (na adres administratora) lub mailowo na adres info@drukomania.pl.
  4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
  4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest posługiwać się numerem zlecenia, które chce zareklamować.
  4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
  4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
  4.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
  Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
  4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
  4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
  4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego
  4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki
  4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
  - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji administratora do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
  - Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
  4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
  - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do administratora na koszt Odbiorcy.
  - Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
  - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie administrator. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

5. Materiały do druku

  5.1 Administrator nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, administrator może odmówić przyjęcia takiego zamówienia do druku.
  5.2 Administrator nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
  5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Administrator NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
  5.4 Wszystkie dokonywane przez administratora korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
  5.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
  5.6 Administrator nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.
  5.7 Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

  6.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
  b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Administratora;
  c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 3 mm.
  d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
  e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
  f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a Administratorem
  g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
  h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna

  Zawartość strony internetowej www.drukomania.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Drukomania.pl Mateusz Rosa. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Administratora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.drukomania.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. ×

Zawartość strony internetowej WWW.DRUKOMANIA.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Mania Company. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.DRUKOMANIA.PL bez zgody właściciela jest zabronione.

© Mania Company 2012